REKLAMAČNÝ PORIADOK

Recepcia

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na službách poskytovaných v Ubytovaní v súkromí – objekt *** v apartmánoch Maliarik, Demänovská dolina 316 sa na základe zákona č.634/1992Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.40/1964Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka  č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

 Článok 2

 Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v apartmánoch Maliarik poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u pracovníka recepcie. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, doklad o zaplatení a pod.), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta. Pracovník recepcie spíše záznam o reklamácii s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Zodpovedný vedúci ubytovania alebo recepčný je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitejších prípadoch oboznámi zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

Ubytovacie služby. Zákazník má právo  požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to – výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia apartmánu

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

Pokiaľ nie je  možné odstrániť chyby technického charakteru v apartmáne pridelenom zákazníkovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak ubytovanie v súkromí nemôže zákazníkovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie a apartmán bude  napriek týmto nedostatkom poskytnutý zákazníkovi, má zákazník  právo na:

– primeranú zľavu zo základnej ceny platného cenníka

– zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí za nevyčerpané noci

– v prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti dohode a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytovanej služby. Ak to vyžaduje povaha vecí, musí zákazník umožniť pracovníkom ubytovania v súkromí prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý ako prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 7

Platobné podmienky

Za ubytovanie a s ním spojené služby je zákazník povinný zaplatiť cenu v termínoch určených týmto poriadkom. Zákazník zaplatí 100% platby alebo zálohovú platbu pred nástupom na pobyt vo výške 50% z ceny objednaných služieb na základe potvrdenia rezervácie a pripísaním na účet poskytovateľa do dvoch dní od vystavenia dokladu. Nezaplatenie zálohy je považované za zrušenie rezervácie. Zostatok ceny pobytu hradí zákazník prevodným príkazom so splatnosťou 3 dní pred začiatkom pobytu, prípadne v hotovosti najneskôr pri prihlásení na pobyt. Platobné podmienky môžu byť individuálne písomne dohodnuté inak.

Článok 8

Storno poplatky

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb – ubytovanie:

V prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:

  • 0-30 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 100% z ceny rezervácie.
  • 31 dní a viac pred nástupom na pobyt je storno poplatok 0% z ceny rezervácie.
  • s výnimkou, ak nastanú okolnosti vyššej moci.

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej  časti sa vykonáva písomným oznámením poskytovateľovi. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná v deň termínu pobytu.

Článok 9

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016