UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. V apartmánoch môže byť ubytovaný výlučne hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.
 3. Obsadenie apartmánu je možné v deň nástupu po 14:00, uvoľnenie apartmánu je v deň odchodu do 10:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.
 4. Pri prihlásení ubytovaný zloží vratnú kauciu 100€ za apartmán pre prípad zničenia vecí, poškodenia apartmánu. Ubytovateľ vykoná pri odchode klienta za jeho prítomnosti kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je hosťovi pri odchode vrátená kaucia. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie klienta, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty.
 5. Ubytovateľ je povinný odovzdať hosťovi apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je prádlo vymieňané raz za sedem dní. Štandardne, ak pobyt trvá sedem a menej dní, ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie apartmánu a vynášanie smetí počas pobytu hosťa.
 6. V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstupy do objektu, stojany na lyže, apartmán zabezpečiť alarmom. Strata kľúča bude vysporiadaná z kaucie, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty.
 7. V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.
 8. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 100€.
 9. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci ubytovanými hosťami vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí.
 10. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.
 11. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.
 12. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť hosťovi iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 13. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 14. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka.
 15. O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase tohto pracovníka, pričom prítomnosť návštevy v apartmáne je povolená do 22:00. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je ubytovateľ splnomocnený návštevu neumožniť.
 16. V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v apartmáne nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.
 18. Pri odchode zhasne hosť v apartmáne svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a všetky dvere a kľúč odovzdá ubytovateľovi. Ubytovaný je povinný vykonať základne upratanie apartmánu.
 19. Ubytovanie zvierat nie je povolené.
 20. Ubytovacie zariadenie zabezpečí na požiadanie pri náhlom ochorení alebo zranení ubytovaného privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 21. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 22. Ubytovaným nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, ak je na ich úschovu vyhradené iné miesto – na prízemí lyžiareň, police na lyžiarky.
 23. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ. Kniha prianí a sťažností a Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa.
 24. Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odisť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich neužije.
 25. Na parkovanie je pre jeden apartmán vyhradené jedno miesto. Ubytovaný je povinný parkovisko vždy uzatvoriť retiazkou.
 26. V objekte je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.
 27. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte.

Ubytovací poriadok platí od 1.1.2016